Generalforsamling 2019

Låstrup-Nr. Rind Vandværk har holdt ordinær Generalforsamling torsdag den 21. februar 2019 kl. 1930 på Kulturcenter Værestedet i Låstrup.

 

Tilstede: Der var mødt 15 forbrugere op.

Dagsorden:

  1. Valg af dirigent
  2. Bestyrelsens beretning.
  3. Det reviderede regnskab forelægges til godkendelse.
  4. Budget for år 2020 forelægges til godkendelse.
  5. Behandling af indkommende forslag.
  6. Valg af medlemmer og suppleanter til bestyrelsen
  7. Valg af revisorer.

Ad 1: Henrik Jessen blev valgt til dirigent og Peter Lund blev valgt til referent

Ad 2: Formand Jens Ole Jensen fremlagde bestyrelsens beretning: Vi har ikke fået nye medlemmer i 2018.

Der er blevet ind pumpet 69.512 m3 vand, der er blevet afregnet 69.457 m3 hos forbrugerne, Det vil sige, afvigelsen mellem ind-pumpet og afregnet vand er 192m3.

Dette viser at vi har et tæt og velfungerende rørsystem i vores Vandværk.

Der er brugt 247 m3 til skylning og rensning af filter. Vores indvindingstilladelse lyder på 65.000 m3 det er et merforbrug på 5000 m3 merforbruget som skyldes den tørre og varme sommer vi havde. Der er brugt mindre strøm, det skyldes at vi har fået etableret nye mindre indvindingspumper.

Der er blevet holdt 6 bestyrelsesmøder i årets løb. Bestyrelsen har deltaget i kurser, temamøder, arrangementer og vandværksudstilling afholdt af Region Midt og Viborg Vandråd. Der er holdt møder med Brøndborer, Elektriker og Gravesens Elektronik i forbindelse med udskiftning af nye pumper.

Jens Ole er formand for Viborg Vandråd der har 46 vandværker som medlemmer ud af 75 vandværker i Kommunen. Han er også medlem af Danske Vandværker Region Midt.

I forbindelse med serviceeftersyn af boringer har vi foretaget en udskiftning af pumperne i boringerne med en kapacitet på 13m3 til 93 i timen. Årsagen til udskiftningen var at de gamle pumper var nedslidte samt for at opnå en besparelse i elforbrug. De nye pumper er dimensioneret således at drøvling ved filtret ikke mere er nødvendig, og pumperne kører flere timer i døgnet, det giver en bedre beskyttelse og længere levetid for boringerne. Samtidig er der monteret en mindre pumpe i det øverste filter ved den ene boring til overvågning af en eventuel begyndende forurening.

Vi har stadig ingen problemer med vandkvaliteten, den er helt som den skal være. Sidste år blev vandværkerne pålagt at tage vandprøver ved alle forbrugerne og det skulle tages som straks prøve, det vil sige prøven skulle tages af vandet straks efter man åbner for hanen, og så skulle der tages en prøve når vandet havde løbet lidt. Der var stort set ikke forskel på de to prøver, kun den forskel at det blev dobbelt så dyrt for vandværkerne. Kommunen har nu besluttet at der fremover indtil videre kun skal straks prøver.

En forbruger i Nr. Rind klagede over grumset vand i perioder, men pludselig uden videre forsvandt problemet uden nogen forklaring.

 

Nu har vi Ledelse og vandværkspassersystem opdateret og på plads, der kan Vandværkspasseren og bestyrelsen registrerer alt hvad der sker på vandværket, det være sig udskiftning af diverse komponenter pumper osv. samt arkivering af referater og skrivelser. Dette system har vi tilgang til via Dropbox administreret af dansk Vand & Naturcenter.

 

 

Der er godt styr på økonomien, det vil jeg ikke komme nærmere ind på, det vil i se når Poul fremlægger regnskabet.

 

Den 1. juli 2018 træder nye regler for kontrol af vandmålere i kraft. Vandmålere skal kontrolleres – og det er vandværkets ansvar, at det sker.

Det nye er, at målerne som udgangspunkt skal kontrolleres eller udskiftes hvert 9. år – tidligere var det hvert 6. år.

Intervallet på 9 år er vejledende og bør fastsættes ud fra tekniske forhold ved måleren og installationen samt vores erfaringer.

Det er også nyt, at der er udvidede muligheder for egenkontrol, når blot de tilladte procentvise udsving på målerne overholdes.

Målere, der er i drift, må ikke overskride det dobbelte af maksimalt tilladelige fejl på +- 2 % for en fabriksny vandmåler.

 

 

Der varsles jo nu om at der skal til at tages prøver for mange flere pesticider end det vi gør i dag, men det må vi jo se.

Politisk forhandles der om, der skal indføres en beskyttelseszone også kaldet BNBO omkring alle drikkevandsboringer. BNBO kan strække sig op til 300 meter i radius om drikkevandsboring og er derfor en ekstra beskyttelsesforanstaltning som kan være alt fra overvågning til skrappe dyrkningsrestrektioner.

Jeg er nu rimeligt fortrøstningsfuldt omkring vores boringer.

 

Flere steder i landet er man i gang med eller har indført en vandfond, f.eks. til dækning af de eventuelle store udgifter i forbindelse med beskyttelse af grundvandet. Blandt andet i Aarhus og Sønderborg betaler man til en vandfond, jeg ved man politisk er ved at se på det i andre kommuner, nu må vi se om det er noget der udvikler sig, også her i vores område.

 

Tak for det gode samarbejde i bestyrelse og tak til jer fremmødte, vi i bestyrelsen er jo glade for at i interesserer jer for vores vandværk.

 

NB: Brug vandværkets hjemmeside, der kan i se stort set alt om vandværket

Beretningen taget til efterretning

 

Ad.3. Poul Johannesen fremlagde regnskabet som viste en nettoomsætning på 829.622, – og produktionsomkostningerne var på 539.081, – Netto resultatet blev 290.541, – Øvrige indtægter og udgifter udartede sig således at slutresultatet blev 0. Årsrapporten vedlægges.

Regnskabet blev godkendt.

Ad.4. Poul fremlagde budgettet for 2020, det ender med et underskud på 14.500, – Budgettet vedlægges. Budgettet blev godkendt.

Ad. 5. Der var ikke indkommet nogen forslag.

Ad. 6. Poul Johannesen og Henning Kristensen var på valg, de blev begge genvalgt. Arne Mikkelsen og Henning Nørris var på valg, de blev begge genvalgt som suppleanter.

Ad. 7. Henrik Jessen og Jens Kristiansen blev genvalgt.

Ad. 8. Evt. Bent Grøn spurgte om det var muligt at forbrugerne fik mulighed for at kunne aflæse vanduret på et display inde i boligen.

Formanden mente ikke at der var et system der kunne bruges.

Carsten ville have at vide hvorfor vandtrykket var kortvarig væk i årets løb. Det kunne der ikke gives forklaring på.

 

Efter generalforsamlingen blev der serveret kiks og ostebord med rødvin + kaffe og småkager.

 

 

Henrik Jessen                                                      Peter Lund

Dirigent                                                                 Referent.