Generalforsamling 2020

generalforsamlingLåstrup-Nr. Rind Værk har holdt ordinær Generalforsamling torsdag den 20. februar 2020 kl. 1930 på Kulturcenter Værestedet i Låstrup.

 

Tilstede: Der var mødt 14 forbrugere op.

Dagsorden:

  1. Valg ad dirigent.
  2. Bestyrelsens beretning.
  3. Det reviderede regnskab forelægges til godkendelse.
  4. Budget for 2021 forelægges til godkendelse.
  5. Behandling af indkommende forslag.
  6. Valg ag medlemmer og suppleanter til bestyrelsen.
  7. Valg af revisorer.

Ad 1: Henrik Jessen blev valgt som dirigent og Peter Lund blev valgt til referent.

Ad 2 :Formanden Jens Ole Jensen fremlagde bestyrelsens beretning:

Vi har ikke fået tilgang af nye medlemmer i 2019.

 

Der er ind pumpet 67876 m3

Der er brugt 233 m3 til skylning/rensning af filter.

Der afregnes for 68164 m3 hos forbrugerne.

Dvs. afvigelsen mellem ind-pumpet og afregnet vand er: 192m3

Hvilket er =-0,77 % afvigelse mellem ind- pumpet og afregnet.

Så vi har et tæt og velfungerende rørsystem i vores vandværk.

 

Vores indvindingstilladelse lyder på 65000 m3 så vi indvinder lidt mere end vi har tilladelse til.

 

Der er brugt ca. 0,60kw strøm pr. m3 i samlet energiforbrug. Det er jo en del mindre end forbruget indtil 2018, der var vi oppe på et forbrug på næsten 1 KW pr. m3. Den lille pumpe i boring 1. som pumper fra det øvre filtre har kørt hele sommerperioden, tros det har vi haft stor besparelse på strøm.

 

Vi har holdt bestyrelsesmøde 6 gange i løbet af året.

Vi har deltaget i kurser og temamøder afholdt af Danske VV Region Midt

Vi har deltaget i kurser og arrangementer afholdt af Viborg Vandråd

Vi har været til vandværksudstilling i Aars, arrangeret af Danske VV.

 

Jeg selv er i bestyrelsen for Viborg Vandråd.

Jeg sidder i bestyrelsen for Danske Vandværker Region Midt.

     

Der er udskiftet måler på skyllevandspumpen så måleren nu lægger data ind på dataloggeren, dette vil fremover lette konstatering af eventuelle fejl i skylleprocessen.

Der er udskiftet bundventiler på sugerørene til de tre pumper ud til forsyningsnettet, de gamle var ved at tære.

Så det har været et forholdsvis stille år

 

Vandkvaliteten er i orden, forrige år blev jo pålagt at tage vandprøve som straks-prøve, og det er sådan det foregår nu, og det har vi da sparet mange penge på at vi kan nøjes med en enkelt prøve, men så blev der pålagt os at tage prøve for CTA (nedbrydningsprodukt af et svampemiddel) og det skulle tages i boringerne og ved afgang vandværk og skulle være udført inden 1. november 2019, det kom jo til at koste nogle ekstra penge til prøvetagning, stoffet er ikke fundet i vore boringer.

Vi har jo fået laver et kontrol program til vores vandværk som gælder i 5 år til og med 2022, der kan vi følge med i, eller konstaterer, om der kan være noget forurening på vej ned til vores grundvand, det er et program som er godkendt af kommunen.

I forbindelse med vores medlemskab af Viborg Vandråd har vi her fra i efteråret fået mulighed for at få nogle store rabatter på vandprøver.

Energi Viborg Vand har indhentet tilbud på vandprøver fra forskellige prøvetagningsfirmaer, i tilbudsmaterialet var indført at de tilbudte priser også skulle gælde de vandværker i kommunen som er medlem af Viborg Vandråd. Beløbet er omkring 30% mindre end tidligere, det er mange penge det drejer sig om.

 

Vi har ikke haft nogle dissiderede anlægsarbejder her i 2019, der er jo ikke kommet tilgang af nye medlemmer.

 

Vi har godt styr på økonomien, vi har igen i år haft et overskud i forhold til budgettet, derfor har vi også besluttet at sænke vandprisen med 25 ører, såfremt i godkender budgettet for 2021.

Det kommer Poul tilbage til.

 

I min beretning sidste år sagde jeg, at flere steder i landet er man i gang med eller har indført en vandfond, f.eks. til dækning af de eventuelle store udgifter i forbindelse med beskyttelse af grundvandet.

Det arbejder man nu med at etablere i Viborg Kommune, vandværkerne i kommunen har været indkaldt til to møder angående dette, først områdevis og senere her i januar et stormøde i Viborg.

 

Vandfond/Vandsamarbejdet etableres som en forening i medfør, af vandforsyningslovens § 52 b med henblik på samlet varetagelse af og fordeling af udgifterne til beskyttelse af drikkevandressourcerne i Viborg Kommune. I den sidste ende kan alle almene vandværkerne tvinges til at deltage i sådan et samarbejde.

Formålet med foreningen er at medvirke til at medfinansiere de til enhver tid vedtagne indsatser i Viborg kommune til beskyttelse af drikkevandressourcer i kommunen. Beskyttelsen omfatter indsatsområder (IO) boringsnære beskyttelsesområder (BNBO) og beskyttelse ved overvågning.

 

Der er lagt op til at medlemmerne, til dækning af udgifter til gennemførelse af tiltag til beskyttelse af drikke- vandressourcerne forpligter sig til at reservere et fast beløb pr. faktureret kubikmeter vand og et fast årligt grundbeløb pr. husstand. (Beløbet fastsættes til fx 0,57 kr. samt 75 kr. pr. husstand (svarende til en årlig udgift på ca. 160,50 kr. pr husstand ved et vandforbrug på 150 m3/år). BEMÆRK, DE ANFØRTE TAKSTER ER BLOT ET UDKAST!!

Beløbets størrelse forhandles årligt på generalforsamlingen året inden.

Beløbet hensættes på en af foreningens bestyrelse oprettet særskilt konto.

Beløbet hensættes første gang den 31. december 2021.

Forslag til foreningens bestyrelse er at der er i alt 9 medlemmer.

De almene private vandværker i Viborg Kommune opdeles i 5 områder, Ulbjerg-Møldrup-Skals, Hammershøj-Tjele-Ørum, Bjerringbro-Rødkærsbro, Karup-Frederiks og Skive-Stoholm

De tilsluttede almene private vandværker vælger i alt 5 repræsentanter til Bestyrelsen. Medlemmerne og suppleanterne vælges blandt vandværkernes/ vandforsyningernes bestyrelsesmedlemmer/ansatte i Viborg Kommune. Hvert af de tilsluttede vandværker/vandforsyninger har 1 stemme.

Viborg Vand A/S er repræsenteret med 2 medlemmer. Viborg Kommune er repræsenteret med 2 medlemmer.

Nu må vi se hvad det ender med, der jo mange der skal blive enig om hvordan det eventuelt skal se ud i den sidste ende.

Jeg har indtrykket af der er flertal blandt vandværkerne i Viborg som går ind for at vandsamarbejdet skal oprettes.

 

Så vi i bestyrelsen har jo også fremover noget at drøfte og tage stilling til, vi skal også have kikket på vores regulativ, der er kommet meget nyt som skal indføres i regulativet, så vi har jo noget at tage os til også fremover.

Afslutningsvis vil jeg sige tak for det gode samarbejde i bestyrelse.

Tak til jer fremmødte, vi i bestyrelsen sætter pris på i interesserer jer for jeres vandværk.

Der var ingen bemærkninger til den fyldestgørende beretning. Den blev godkendt.

Ad 3. Poul Johannesen fremlagde Årsrapport 2019, som består af bestyrelsespåtegning- Folkevalgte revisorens påtegning – Anvendt regnskabspraksis – Finansielle poster – Resultatopgørelse for 2019 – Balance pr. 31 december 2019 aktiver – Balance pr. 31. december 2019 Passiver – Noter til resultatopgørelse for 2019. Der var var ikke spørgsmål til Årsrapporten. Den blev godkendt. Lægges ved.

Ad. 4. Budget for 2021 fremlægges til godkendelse. Der var ingen spørgsmål, Den blev godkendt, derved blev nedsættelse af m3 med 0,25 kr. også godkendt.

Ad. 5. Der var ikke indkommet forslag.

Ad. 6. Jens Ole Jensen, Jon Skovhus og Peter Lund var på valg de blev alle genvalgt. Som suppleanter var Henning Nørris og Arne Mikkelsen de blev begge genvalgt i den rækkefølge.

Ad. 7. Henrik Jessen og Jens Kristiansen blev genvalgt som revisorer.

Ad. 8. Eventuelt. Carsten Jensen oplyste at Randzonen omkring vandboringerne er blevet godkendt, kommunen kommer en gang imellem for at kontrollerer.

 

Maskine konsulent Arne Gejl kom efter generalforsamlingen og gav en grundig og fyldestgørende orientering om landbrugets planlægning af planteværnsmidler og gødning. Han slog til lyd for at de nye og moderne landbrugsmaskiner er ud styret med så meget teknik at de behandler jorden på en mere nænsom måde end de gamle landbrugsredskaber hvor man troede at dybde pløjning var godt. Han viste også eksempler på at regnormene er til stede i en behandlet mark de moderne maskiner.

 

Efter generalforsamling og orientering var vandværket vært ved et trangcement bestående af tapas.

 

 

 

 

Henrik Jessen                                                               Peter Lund

    Dirigent                                                                      Referent