Velkommen

Her på hjemmesiden finder du nyttige oplysninger om vandforsyningen.
Klik på de emner, der har din særlige interesse.

Hjemmesiden opdateres automatisk med seneste analyseresultater.
Vandets hårdhed er 7,7 (blødt )

Låstrup-Nr. Rind Vandværk har holdt ordinær Generalforsamling onsdag den 23. februar 2017 kl. 1930 i Kulturcenter Værestedet i Låstrup.

 

Tilstede: Der var mødt 13 forbrugere op.

Dagsorden:

  1. Valg af dirigent
  2. Bestyrelsens beretning.
  3. Det reviderede regnskab forelægges til godkendelse.
  4. Budget for det kommende år forelægges til godkendelse.
  5. Behandling af indkommende forslag.
  6. Valg af medlemmer og suppleanter til bestyrelsen.
  7. Valg af revisorer.
  8. Eventuelt

Ad 1: Henrik Jessen blev valgt til dirigent og Peter Lund blev valgt til referent.

Ad 2: Jens Ole Jensen fremlagde bestyrelsens beretning:

Vi har i 2016 fået tilgang af et nyt medlem, så vi er i alt 205 forbrugere.

Vi har udpumpet 65.510 m3 vand sidste år, det er lidt over vores indvindingstilladeles på 65.000 m3, og det er 2.474m3 mere end i 2015.

Bestyrelsesarbejder: Formanden fortalte om de bestyrelsesmøder, kurser og temamøder bestyrelsen havde deltaget i Der har været møde hos KAMSTRUP angående vandure, og nye tiltag omkring vandmåling.

Vi har holdt møder med DVN i forbindelse af vandværks-pasning og ledelsessystem, samt arbejde med gennemgang og opdatering af tilstands-rapporten.

Omkring Vandværket er der blevet fældet træer og ryddet op i buske. Vi har haft nogen til at rette fliser op omkring bygningen og udlagt sorte skærver.

Poul og Henning bruger noget tid på forbrugere som ikke får betalt for vandet til tiden. Ellers er der ikke problemer med at få årsaflæsningen ind.

Vedlige hold og eftersyn: Vi har fået lavet kontrol af filtre på værket og i den forbindelse monteret en hævertbryder.

Vi oplever en gang imellem at en vandmåler bliver beskadiget ved frostsprængning eller andet. Det er forbrugerens ansvar, en ny måler koster 1670,- + moms.

Der er blevet købt en ny plæneklipper og der er købt en ny Pc med tilhørende program.

Vandkvalitet: Vi får lavet de lovmæssige prøver som vi skal. Det er kommunen der fastsætter kontrolhyppigheden. Man kan gå ind på vandværkets hjemmeside og se resultater. Vi har noget fint vand, men det kan ske at hvis vandet stå stille i meget lang tid hos nogle forbrugere frigøres der noget belægning som afgiver noget farve, det er ikke giftig, det skal bare skyldes ud.

Vi er ved at indfører hygiejnezone på vandværket, det betyder at man ikke må gå direkte ind hvor udpumpninger foregår, men skal benytte en anden indgang.

Anlægsarbejder: Vi har ikke udført noget anlægsarbejde i år ud over en ny tilslutning.

Økonomiske tilstande: Vandværket har virket fantastisk, også i 2016, det er årsagen at vi har haft et væsentlig mindre forbrug end der var budgetteret med, så det er årsagen til at vi sænker vandprisen til næste år.

Forhandlinger m.m. Vi har haft et kommunalt tilsyn i 2015, har ikke set dem siden, der var ingen negative bemærkninger dengang.

Formanden sidder stadig i bestyrelsen for Viborg Vandråd, han er medlem af grundvandesforum i Viborg Kommune, er i Repræsentantskabet i Danske Vandværker og er i bestyrelsen i Region Midt og er her kasserer.

Indsatsplan: Kommunen har sendt Indsats plan for Ulbjerg, Bjerregrav, Hvam, Låstrup-Nr. Rind, Sundstrup, Klejtrup, Roum og Lynderup vandværker. Indsats planerne omfatter den fremtidige beskyttelse af grundvandet inden for indvindingsoplandet til vandværkerne. Indsats planerne skal sikre at vandværkerne forsat kan levere godt drikkevand til sine forbrugere uden brug af udvidet vandbehandling.

Fremtid: Der er i bestyrelsen blevet drøftet nogle opgaver som for mindelig skal gennemføres de næste 5 år. Opgaverne er nævnt i en tilfældig rækkefølge: Forsynings ledninger i den resterende del af vor forsyningsområdet – Rensning af Rentvandstanken på Vandværket, – Kontrol af vandmålere, – Udskiftning af filtermasse, – Nye pumper (i boringerne) – Tyverialarm, – Solcelleanlæg, – Etablering og flytning af lys kontakter i og uden for bygningen.

Til slut ville formanden sige tak til bestyrelsen for godt samarbejde og specielt tak til vandværkpasseren Henning for godt arbejde.

Der var spørgsmål fra salen om indsats planen, nyt medlem, udstilling, frostsprængning, nye rørlægning, elpriser og vandspild. Formanden svarede på spørgsmålene.

Beretningen blev godkendt. 

Ad 3. Kasserer Poul Johannesen fremlagde det reviderede regnskab 2016 også hedder efter de nye retningslinjer Årsrapport 2016, som er meget omfattende med nye navne og principper. Regnskabet vedlagt.

Regnskabet (Årsrapport) blev godkendt.

Ad 4. Poul fremlagde Budget 2018, der var spørgsmål om administrations- omkostninger.

Budget 2018 blev godkendt. 

Ad 5. Der var ikke indkommen forslag som skulle behandles.

Ad 6. Henning Kristensen og Poul Johannesen var på valg, de blev enstemmig genvalgt til bestyrelsen.

Arne Mikkelsen og Henning Nørris blev valgt til suppleanter. 

Ad 7. Henrik Jessen og Jens Kristiansen blev genvalgt som revisorer.

Ad 8. Der var ikke noget under eventuelt.

Efter generalforsamlingen blev der serveret kiks og ostebord med rødvin + kaffe og småkager.

 

Henrik Jessen                                                                      Peter Lund

Dirigent                                                                             Referent

Regnskab for 2016:

Indtægter:    Salg af vand                                             237.651,-                     

                      Fast afgift + målerleje                             176.602,-

                      Nye tilslutninger                                         47.950,-

                      Gebyr/div. Indtægt                                     14.932,-

                      Renter                                                                2.121,-                             479.256,- 

Udgifter:       El                                                                    38.449,-

                      Vedligehold maskiner/ledn.net             85.657,-

                      Vandanalyser                                                   8.076,-

                      Forsikringer                                                      4.851,-

                      Kontingenter m.m.                                          6.458,-

                      Revision + opkrævning                                 28.266,-

                      Administrationsomkostninger               74.454,-

                      Afskrivninger                                                 94.685,-                     

                                                                                                                                   340.896,- 

Overskud                                                                                                                  138.360,-

 

                            

 

 

 

 

 

 

 

 

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Jens Ole og Bent Lyngsø

wp_20160808_18_43_02_pro