Låstrup - Nr. Rind Vandværk
Leverer dit gode vand
Name: image004.jpg.
Name: gulv.jpg.
Name: WP_20160808_18_43_02_Pro.jpg.
Name: boring_laastrup.jpg.
Meddelelser
Låstrup – Nr. Rind Vandværk a.m.b.a.

Afholder ordinær generalforsamling torsdag den 19. august 2021 kl.1930 i Låstrup forsamlingshus. (udsat fra februar 2021 pga. Corona) DAGSORDEN

1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning. 3. Det reviderede regnskab forelægges til godkendelse. 4. Budget for det kommende år forelægges til godkendelse. 5. Behandling af indkomne forslag. 6. Valg af medlemmer og suppleanter til bestyrelsen. 7. Valg af revisorer og revisorsuppleanter. 8. Eventuelt. Med venlig hilsen på bestyrelsens vegne Jens Ole Skovgaard Jensen Efter generalfor er Vandværket vært ved et lille traktement. NB: Se diverse oplysninger om vandværket på vandværkets hjemmeside. (www.laastrupnrrindvand.dk) f.eks. vedtægter, regulativ, takstblad og vandkvalitet m.m.


Aflysning!

Aflyst grundet coroma.Indkaldelses til ny generalforsamling når forholdende tillader det.
Indkaldelse til Generalforsamling.
Låstrup-Nr.Rind Vandværk afholder ordinær generalforsamling torsdag den 25. februar 2021 kl. 19.30 på Kulturcenter Værestedet i Låstrup.
Dagsorden ifl.lovene.
Efter generalforsamlingen er Vandværket vært ved et lille traktement.
Såfremt forsamlingsforbudet ikke bliver ændret eller ophævet vil generalforsamlingen blive udskudt til et senere tidspunkt.
Aflæsning vandmåler
Aflæsning af vandmålere bliver foretaget den 1. januar 2021. Det foregår på den måde at området bliver kørt igennem med aflæserudstyret.Så hvis du ser en bil der kører langsom forbi er det Jens Ole og Jon, der er på arbejde.


Drikkevand Styrelsen for Patientsikkerhed vurderer at risikoen for, at den danske drikkevandsforsyning kan være kilde til smittespredning af Corona virus er minimal, hvis de alment […]


Som udgangspunkt er det muligt at få eftergivet vandspild. Der er dog flere betingelser, der skal være opfyldt. Lækagen skal være sket i en privat […]


Vandværkerne skal informerer forbrugerne om de nye klageregler, der træder i kraft 1. oktober 2015. Forbrugerne kan indbringe klager vedrørende tvister med vandforsyningen for. Konkurrence- […]


Alle vandmålere er nu blevet skiftet med model MULTICAL 21, som er en elektronisk vandmåler uden bevægelige dele. Måleren kræver ikke vedligehold og kan fjernaflæses af vandværket [...]


På grund af at der sidste år var mange frostsprængte vandmålere, skal der herved gøres opmærksom på, at det er ejeren, der er erstatnings-pligtig for […]


Begrænset funktionalitet


Dette element kræver accept af cookies

Viden om vand
Her finder du almen info om vand i Danmark:

Kontakt os

Låstrup - Nr. Rind Vandværk
Nørremarkvej 12 B, 8832 Skals
E-mail: josjensen@live.dk
Tlf: 61 27 29 10
Created by Dvn.dk - Powered by Svift.net