Generalforsamling

Låstrup – Nr. Rind Vandværk a.m.b.a.

Afholder ordinær generalforsamling torsdag den 21. februar 2019 kl. 1930 på Kulturcenter Værestedet i Låstrup.

DAGSORDEN

Valg af dirigent.

Bestyrelsens beretning.

Det reviderede regnskab forelægges til godkendelse.

Budget for det kommende år forelægges til godkendelse.

Behandling af indkomne forslag.

Valg af medlemmer og suppleanter til bestyrelsen.

Valg af revisorer og revisorsuppleanter.

Eventuelt.

Med venlig hilsen

på bestyrelsens vegne

Jens Ole Skovgaard Jensen

Efter generalforsamlingen er vandværket vært ved et lille traktement bestående af kiks, ost og et glas vin.

NB: Se diverse oplysninger om vandværket på vandværkets hjemmeside. (www.laastrupnrrindvand.dk)

f.eks. vedtægter, regulativ, takstblad og vandkvalitet m.m.