Låstrup - Nr. Rind Vandværk
Leverer dit gode vand
Name: image004.jpg.
Name: WP_20160808_18_43_02_Pro.jpg.
Name: boring_laastrup.jpg.
Kontrol af målere

Jævnfør lovgivningen skal alle vandværker, med jævne mellemrum, skal foretage kontrol af vandmålerne. Dette sker for at såvel vandværket som forbrugerne kan sikre sig, at afregningen af vand sker retfærdigt. Det sker i vores område den 1. januar, hvor målerne fjernaflæses via elektronisk sender i måleren.
Senest hvert 9. år udtages de enkelte målere, hvorefter de kontrolleres på et autoriseret målelaboratorium. Overholder et parti vandmålere ikke kravene, skal hele partiet udskiftes inden for 1 år. Vores målere er kontrolleret i 2022 og er dermed godkendt frem til 2028, hvor alle målere skal skiftes.
NB. Vandværket opfordrer sine forbrugere til at kontrollere sine målere (el – vand – varme m.m.) minimum 1 gang om måneden. Opdager man uregelmæssigheder i forbruget, kontaktes bestyrelsen jf. telefonliste eller kontaktformular på hjemmesiden.
Herunder findes mere information om betjening af målerbrønd.
Name: Vandur-1013x1024.jpg.


Betjening af målerbrønd
Åbne for vandet.
Dækslet på målerbrønden løftes lige op. Det kan ikke vippes. Der åbnes for vandforsyningen ved at dreje hanerne på hver side af vandmåleren en kvart omgang, således at håndtaget på hanerne vender på langs af måleren. Husk før hanerne betjenes, at kontrollere tømmehanen nederst i målerbrønden. Den skal være lukket.

Lukke for vandet.
Hanerne på hver side af måleren drejes en kvart omgang, således at hanernes håndtag stilles på tværs af måleren. Herefter åbnes tømmehanen og det vand, der står i husets installation over tømmehanens niveau, vil strømme ud. Det går hurtigst, hvis en af husets vandhaner lukkes op. Når der ikke kommer mere vand ud af tømmehanen, bør hanen lukkes.

Hvis forholdene betinger det, vil man med tømmehanen kunne tømme husets installation for vand. Målerbrønden må i så fald ikke ligge over husets niveau og rørinstallationen i huset må være selvlænsende. Hvis ikke disse to vilkår kan opfyldes, kan man tømme husets installation ved at lukke tilgangshanen og tømmehanen i målerbrønden, åbne en lavtsiddende hane i huset og derefter blæse luft ind i rørsystemet gennem den luftnippel, der sidder på et af rørerne foroven i målerbrønden.

Husets vandinstallation kan naturligvis også tømmes som hidtil. Husk, at varmtvandsbeholderen er forsynet med en ventil, der forhindrer tilbageløb af varmt vand i rørinstallationen. Varmtvandsbeholderen kan derfor ikke tømmes gennem målerbrønden. Tilbageløbsventilen må ikke afmonteres, idet det varme vand vil beskadige rørinstallationen (plastrør), og der kan opstå vandskade.

Aflæsning af måleren.
Alle vandmålere er nu blevet skiftet med model MULTICAL 21, som er en elektronisk vandmåler uden bevægelige dele. Måleren kræver ikke vedligehold og kan fjern aflæses af vandværket. Brugervejledning er blevet om delt ud til alle forbrugerne sammen med det godkendte regulativ.

Målerens display viser vandforbruget. De store cifre angiver kubikmeter vand, og de små cifre angiver liter ( i eksemplet til
højre er målerstanden 587,263 m3 ).

Den grafiske flowindikator i venstre side angiver 3 små trekanter, om der løber vand gennem måleren. Når vandet står stille, er trekanterne slukket. Nederst til højre i displayet blinker to små firkanter, hvilke betyder, at måleren er aktiv.

Via en række infokoder kan måleren også nederst i displayet informere om usædvanlige forhold i vandforbruget.

Ved ejerskifte vil ejendomsmægleren aflæse vandmåleren på overtagelsesdagen og sende informationer til vandværket. Derefter sendes slutopgørelse til sælger og køber afkræves aconto bidrag for forventet vandforbrug.

Aflæsning af vandmålere ved forbrugerskifte i udlejningejendomme.
Låstrup-Nr.Rind Vandværk afregner altid forbrug af vand med ejeren af en ejendom. Dette uanset om ejeren har udlejet ejendommen til en anden forbruger.

Ved forbrugerskifte i en udlejningsejendom er det således ejeren, der skal sørge for aflæsning aflæsning af forbrugsmåler og udlejeren skal selv fordele og afregne forbruget med lejeren.

Begrænset funktionalitet


Dette element kræver accept af cookies

Viden om vand
Her finder du almen info om vand i Danmark:

Kontakt os

Låstrup - Nr. Rind Vandværk
Nørremarkvej 12 B, 8832 Skals
E-mail: lnvand@live.dk
Mobil 20 11 30 32
Created by Dvn.dk - Powered by Svift.net