Låstrup - Nr. Rind Vandværk
Leverer dit gode vand
Name: image004.jpg.
Name: WP_20160808_18_43_02_Pro.jpg.
Name: boring_laastrup.jpg.
Persondataforordring
Fra den 25. maj 2018 vil hele Europa have en ny fælles lov om behandling af Persondataforordningen. Formålet med den nye lovgivning er at styrke beskyttels af enkelt personlige oplysninger.
Elektroniske målere og aflæsning ved forbikørsel.
For en vandværksadministration er det lovligt at behandle persondataoplysninger, da behandlingen er nødvendig for at overholde en retlig forpligtelse, som påhviler vandværket.Ingen data må indsamles uden at der er et udtrykkeligt angivet formål med indsamlingen og data må ikke anvendes til andre formål.
Forbrugerne har ret til at vide hvilke data der opbevares om dem samt hvordan disse data bliver behandlet samt ret til at få slettet alle data, så længe det ikke påvirker vandværkets administrations evne til at betjene dem som kunde. Hvis en forbruger ikke længere er kunde, har kunden ret til at få slettet alle data om sig selv – så længe personoplysningerne ikke skal bruges i andre sammenhænge, f.eks. bogføringslovens 5 årige dokumentationskrav. Desuden har kunden ret til at få udleveret kopi af alle data, f.eks. ved flytning til et andet forsyningsområde.
Låstrup-Nr.Rind vandværk anvender IT-systemer til bogføring af ind- og udbetalinger samt til afregning af driftsbidrag forbrugere og vandværket imellem.
IT-systemet befinder sig på vandværket og aktiveres ved eget password, som kun bestyrelsen er bekendt med, og som ved manglende aktivering af tastatur efter et antal minutter går i dvale, og først igen er aktiv ved fornyet indtastning af password. IT-systemet er virus beskyttet med opdateret antivirus program.Vandværket er når bygningen forlades under dobbelt lås ved låst kontor i aflåst bygning.
Afregningsoversigten af driftsbidrag indeholder oplysninger om forbrugerens fulde navn, forbrugsstedets adresse, forbrugernummer, målernummer, aconto betalinger, evt. restance samt årligt forbrug og årlige slutafregninger. Dataene opbevares i tre år for om muligt ved ansøgninger om vandspild at kunne honorere kravet om oplysning af gennemsnitsforbruget for de sidste tre år.
Registrering af det årlige forbrug, primo januar, beror på elektroniske målere opsat på forbrugsstederne. Målerne er alle ved levering fra leverandøren (Kamstrup) til vandværket forsynet med krypteringsnøgle, således at kun det vandværk, der har fået målerne leveret kan foretage aflæsning. Aflæsningen foretages elektronisk ved mobil aflæsning (forbikørsel af forbrugsstedet) inden for ca. 50 til 200 meters afstand afhængig af modtageforholdene. Målerne udsender til stadighed et antal signaler i minutter og med det rette udstyr (converter) aflæses målerne i en fortløbende proces en efter en. Efter afsluttet aflæsning opbevares aflæsningerne på vandværkets egen PC hvorfra dataene bliver overført til forbrugsafregninger ved Dansk Revision, Skive der danner grundlag for fakturering som endelig via Nets og bankernes betalingsservice opkræves hos forbrugerne.
Herudover foretages aflæsninger ved håndtering af henvendelse fra forbrugere, fraflytning og på opfordring fra Ejendomsmægler ved salg, samt efter skøn for kontrol af vandspild i installationer som en af flere fejlmuligheder målerne kan registrere.
Aflæsningerne af både årligt forbrug og flytteaflæsninger videreformidles til spildevandsselskab for afregning af spildevandsbetaling.
Alle eksterne aktører og modtagere af måleroplysninger er selvstændig ansvarlig for overholdelse af Persondataforordningen og It-sikkerheden, hvilket bekræftes ved udarbejdede databehandlingsaftaler.

Begrænset funktionalitet


Dette element kræver accept af cookies

Viden om vand
Her finder du almen info om vand i Danmark:

Kontakt os

Låstrup - Nr. Rind Vandværk
Nørremarkvej 12 B, 8832 Skals
E-mail: lnvand@live.dk
Mobil 20 11 30 32
Created by Dvn.dk - Powered by Svift.net