Låstrup - Nr. Rind Vandværk
Leverer dit gode vand
Name: image004.jpg.
Name: WP_20160808_18_43_02_Pro.jpg.
Name: boring_laastrup.jpg.
Meddelelser


Avisartikel om pesticidrester i drikkevand

I Viborg Stifts Folkeblad sættes i dag den 8. marts 2024 fokus på fund af giftstoffer og nedbrydningsstoffer fra sprøjtegifte i brønde og drikkevandsboringer. Avisen bringer i artiklen et foto af Låstrup-Nr.Rind Vandværk uden yderligere reference til forholdene i vores lokale vandværk.
Låstrup-Nr.Rind Vandværk vil gerne understrege, at vandværket ikke er blandt de vandværker, hvor der er fundet pesticidrester. Vores drikkevand er fortsat af fineste kvalitet og hentes fra dybe jordlag, der ligger godt beskyttet af flere lerlag.
Historien var en anden for 30 år siden, da Låstrup-Nr.Rind Vandværk netop blev etableret på grund af samme problemstilling. Dengang blev der fundet rester af sprøjtegift i det gamle vandværk i Nr.Rind by. Det førte til etablering af nødforsyning fra Vejlebakkens Vandværk langs Kærbyvej til Nr.Rind, og der blev søgt efter en ny og sikker kildeplads, hvilket førte til etablering af vandværkets nuværende boringer på Nørremarkvej.
Alle vandprøver fra Låstrup-Nr.Rind Vandværk er tilgængelige fra vandværkets hjemmeside under menupunktet ”Vandkvalitet”. Her kan vores forbrugere hele tiden følge med i kvaliteten af drikkevandet. Når det er sagt, så sætter folkebladet fokus på en alvorlig problematik.
En artikel fra Danmarks Naturfredningsforening fortæller, at der i perioden fra 2019 til 2023 er fundet pesticidrester i 39 af 101 vandboringer i Viborg Kommune. Låstrup-Nr.Rind Vandværk er altså ikke én af dem.
Viborg Kommune har i de seneste år arbejdet på en ny drikkevandsplan. Herunder etablering af egentlige drikkevandsparker på steder, hvor der er nok vand og gode muligheder for at sikre drikkevandet for vores børn og børnebørn. Det er en plan som i øjeblikket diskuteres blandt Viborg Kommune og de almene vandværker.
Bestyrelsen for Låstrup-Nr.Rind Vandværk har i øjeblikket en høj mødeaktivitet for vi vil gerne medvirke til og være med til at sikre godt drikkevand for vores fremtidige forbrugere. Som følge af arbejdet med at etablere drikkevandsparker må vores forbrugere forvente, at der pålægges yderligere en afgift på drikkevand til sikring af den fremtidige drikkevandsforsyning. I øjeblikket nævnes en afgift på 1 krone på hver kubikmeter drikkevand til investering i sikring af vandet ved etablering af drikkevandsparker.
Møderne i øjeblikket går ud på at finde ud af, hvordan afgiften skal forvaltes. Enten et påtvunget vandsamarbejde mellem de almene vandværker eller central forvaltning af pengene.
Mere om det senere.

Kan Viegården Stutteris døde heste forurene Låstrup-Nr.Rind Vandværks drikkevand

Name: Indvindingsopland Låstrup-Nr.Rind Vandværk.PNG.
Indvindingsopland for Låstrup-Nr.Rind Vandværk
I denne sommer foretog Viborg Kommune sammen med politiet og fødevarestyrelsen opgravning af ca. 50 døde heste ved Viegård Stutteri på Vievej 24.
Bestyrelsen har efterfølgende fået spørgsmål om risiko for vores drikkevandskvalitet fra bekymrede forbrugere. Frygten går på, at næringssalte og stoffer fra nedbrydening af de døde heste, kan forurene drikkevandet fra Låstrup-Nr.Rind Vandværk. Lad os med det samme slå fast, at der uanset omfanget af begravede døde heste ved Viegård Stutteri ikke er risiko for forurening af vores drikkevand i Låstrup-Nr.Rind Vandværk. Heller ikke selv om der måtte være overset begravede heste på ejendommen.
Vores vandindvindingsområde strækker sig fra vores 2 boringer tæt på Nr.Rind mod nord og mod nordøst. Selv i sin største udstrækning er der 1½ kilometer i fugleflugtslinje til Viegård Stutteri på Vievej, og der er over 3 kilometer i fugleflugt fra vores boringsnære beskyttelsesområde (BNBO) til stutteriet.
Ved nedbrydning af organisk stof hjælper bakterier og svampe til findeling og nedbrydning af organismens byggesten til f.eks. kulstof, kalk og næringssalte som f.eks. ammonium og nitrat. Efterhånden som nedbrydningen sker genbruges næringssalte og grundstoffer til genopbygning af nye organismer eller stofferne ophobes eller nedsiver i jorden som f.eks. nitrat.
I et alment vandværk som Låstrup-Nr.Rind Vandværk er vi pålagt flere årlige målinger af vores drikkevand. Dels i vores boringer, dels på ledningsnettet og dels hos vores forbrugere. Nitrat er sammen med andre næringssalte, metaller, bakterier, PFAS og sprøjtegifte en del af de årlige målinger af vores drikkeand. Resultatet af disse målinger offentliggøres løbende på vores hjemmeside. Forbrugerne kan derfor hele tiden selv følge med i vores drikkevands kvalitet.
Vi kan med sikkerhed slå fast, at vores drikkevandskvalitet ikke er påvirket af situationen i Vie.


Kloakarbejde i Nr.Rind

Energi Viborg Vand arbejder på Nye kloakledninger ved Kærbyvej i Nr.Rind. Arbejdet skal munde ud i bedre separation af overfladevand og kloakvand. Når gravearbejdet på Kærbyvej er slut kommer turen til Sundvej, Nørremarkvej, Kirkevej og Præstevej. Som kloakledningen er lavet i dag samles overfladevand og kloakvand i én rørledning. I denne pumpes kloak og overfladevand til Låstrup og derfra til Skals Renseanlæg. Manglende separering af vand og kloakvand har den store ulempe, at kloakledningerne under tøbrud og i større skybrud ikke kan følge med. Det betyder, at kloakvandet løber over og direkte ud i Rind Bæk. Når projektet med de nye kloakledninger er færdigt, skal alt det rene overfladevandet ikke længere renses i renseanlæg. Overfladevandet skal i stedet ledes til et overfladebassin, som i øjeblikket graves over for det gamle kartoffelkogeri og derfra videre via Nr.Rind Bæk til Hjarbæk Fjord. Det er et stort projekt, og de store gravemaskiner kan let ødelægge eksisterende vand-, el-, internet- eller kloakledninger i jorden. De ødelagte ledninger reetableres så hurtigt som muligt, men det er desværre ikke altid muligt at gøre samme dag, som skaden er sket.
Skader på el- og internetledninger
Ved manglende el- eller internet bør man henvende sig til sit forsyningsselskab, der kan vejlede om, hvornår forsyningen forventes genetableret.
Skader på vandforsyningsledninger
Hvis vandforsyningen svigter på din ejendom kan vandværket kontaktes ved henvendelse til bestyrelsen. Kontaktoplysninger kan ses på vandværkets hjemmeside.
Gode råd ved genetablering af vandforsyning efter brud
Ved reparation af vandledninger kan det ikke altid undgås, at der kommer smuds i vandet eller at aflejringer i vandrør frigøres. Beskadiges vandledningen og tapper forbrugerne fortsat vand fra vandledningen, så kan der utilsigtet løbe smuds ind i vandledningen. Derfor bør man straks stoppe med at bruge vand, når der er lukket for vandet. Særligt bør man ikke bruge sårbare installationer som vaskemaskine, opvaskemaskine og toilet, når vandtrykket er væk.
Når vandtrykket er tilbage igen, bør ejendommens vandinstallation skylles igennem via en hane uden filter eller luftblander. Gerne en udendørs vandhane.
Undgå at bruge sårbare installationer, inden al forurenet vand er skyllet ud.
Ejendommens vandur er forsynet med et groft filter. Stopper vandurets filter til, så vil vandtrykket ikke komme tilbage, når der igen åbnes for vandet. I sådanne tilfælde, er det her VVS manden bør starte med at afmontere vanduret og rense filter, hvorefter vandrørene bør skylles igennem uden brug af sårbare installationer.
I få tilfælde kan forurening i vandforsyningen skade apparater hos forbrugerne. Hvis det er tilfældet, er det vigtigt, at forbrugerne dokumenterer, hvad der er sket og straks henvender sig til sit eget forsikringsselskab med en skadesanmeldelse. Derefter aftales evt. reparation via forsikringsselskabets skadeservice eller selskabets assurandør.
Arbejdet med nye kloakledninger skal udføres, og det er ikke muligt at undgå skader på ledningsnettet. Husk dog på, at medarbejderne i gravemaskinerne ikke med vilje har forårsaget skaderne, og det er heller ikke dem, der kan udbedre skaderne igen. Kontakt derfor din egen leverandør og meld de manglende forsyninger ind ad den kanal.


Låstrup-Nr.Rind Vandværk udvider forsyningsområdet

Låstrup-Nr. Rind Vandværk er et almennyttigt vandværk, som er forpligtet til at forsyne ejendommene i Låstrup, Nr.Rind, Nørreris, Nørremarken, Kjeldgaardsminde, Vie, Nr. Borup, Sdr. Borup og Engedal med vand. Mange ejendomme i disse områder har egne boringer eller forsynes på anden vis. Derfor har vandværket ikke indtil nu haft forsyningsledninger i hele forsyningsområdet.
I 2021 blev der etableret forsyningsledning til Nørreris og i efteråret 2022 fik vandværket en forespørgsel fra en borger i Nr. Borup om at blive koblet på vandværket. Vandværket undersøgte, om andre forbrugere i området var interesserede, og det gav yderligere en forbruger i Nr.Borup.
Private forbruger i vandværkets vandforsyningsområde får ikke lov til at lave erstatningsboringer, når deres nuværende ikke længere kan levere brugbart vand. Derfor er vandværket forpligtet til at levere vand til alle forbrugere i området.
Derfor blev der umiddelbart inden nytår iværksat arbejde med at projektere og grave en ny forsyningsledning ned fra Vievej 14, hvortil vores forsyningsledning indtil nu har strakt sig. Den nye vandledning går langs Vievej og Nr. Borupvej til Boruphedevej i Nr. Borup. I de seneste par måneder er der blevet gravet langs vejene, og det har selvfølgelig givet udfordringer for trafikken. Overordnet er det dog gået over al forventning. Der har kun sporadisk været lukket for trafikken f.eks. nor en gravesmaskine skulle flyttes, eller som torsdag i denne uge, hvor den nye vandledning skulle skylles igennem. Her blev der lagt et afløbsrør over Boruphedevej i en times tid.
Der er langt fra vandværkets boring i Nørremarken over Vie til Nr. Borup. Det var derfor med spænding, at der blev åbnet for vandet. Et manometer ved den yderste forbruger viste imidlertid et tryk på 5,2 bar, så det har været nødvendigt at indsætte en trykreduktionsventil på strækningen. Med den kan trykket reduceres, så der ikke sker utilsigtede brud på forbrugernes apparater eller vandledninger.
Entreprenør på arbejdet har været Skals Murer og Entreprenørforretning, hvor Lasse og Heine har gjort et stort arbejde for at mindske gener og for at få reetableret vejrabat, marker og indkørsler efter det store gravearbejde. Ved en enkelt ejendom er vandledningen blev presset under vejrabatten på grund af meget vand i jorden, men arbejdet er nu tilendebragt og de nye forbrugere kan kobles på det almennyttige vandværk med den forsyningssikkerhed og sikkerhed for rent vand, som den investering medfører.
Almennyttige vandværker er underlagt et strengt kontrolprogram med jævnlige vandprøver i boring, vandprøver ved vandværket og vandprøver ude ved vandværkets forbrugere. Vandprøverne testes for forskellige Kontrolparametre og hovedbestanddele som f.eks. uorganiske sporstoffer, mikrobiologi, Flygtige organiske chlorforbindelser, PAH-Forbindelser, PFAS-Forbindelser, pesticider og nedbrydningsprodukter fra disse. Alt sammen kontrolparametre, som skal sikre sundt og godt drikkevand til alle forbrugere. Låstrup-Nr.Rind Vandværk overholder alle anbefalinger og overskrider ingen grænseværdier på disse. Resultaterne fra vores vandprøver kan ses andetsteds på hjemmesiden.
Foreløbig tillykke til de nye forbrugere med deres nye rene vandforsyning. Hvis andre forbrugere i Låstrup-Nr.Rind Vandværks forsyningsområde overvejer, om de skal kobles på den almennyttige vandforsyning, så skal man henvende sig til én fra bestyrelsen. Kontaktoplysninger findes under menupunktet "Vandværket"


PFAS i drikkevand

I 2021 skærpede Miljøstyrelsen drikkevandskvalitetskriterier for indhold af PFAS-forbindelser – specifikt for summen af PFOA, PFOS, PFNA og PFHxS. Fremover må summen af disse fire PFAS-forbindelser i drikkevandet højest være 0,002 μg/L (mikrogram pr. liter).
Indtil nu har grænseværdien været 0,1 μg/L for summen af tolv PFAS´er, hvori de fire indgår, så de nye krav til summen af de fire ovenstående PFAS´er er sænket markant. Vores analyseinstitut kan naturligvis analysere ned til de nye grænseværdier, og vores analyser for PFAS-forbindelser er akkrediterede.
Drikkevandet skal fremover analyseres for i alt 12 PFAS-forbindelse, hvilket er inklusiv de 4 nye PFAS-forbindelser, hvor detektionsgrænsen nu er skærpet. Der er stor fokus på kvalitet af drikkevand i Danmark. Det gælder også Låstrup-Nr.Rind Vandværk, hvor vi i 2022 har fået testet vores boring for indhold af disse stoffer.
Herunder er indsat resultatet af Eurofins test af vand fra vores boring i 2022
Name: PFAS kontrol 2022.png.
Kreditering af fotografen.
Som det fremgår af testen, har er der ikke fundet spor af PFAS i vores boring i Låstrup-Nr.Rind Vandværk.
På vores hjemmeside kan forbrugerne følge testresultaterne for prøvetagning hos udvalgte forbrugere (ledningsnettet) og ved afgang fra vandværket.
Låstrup - Nr. Rind Vandværk har forsyningspligt i Låstrup, Nr. Rind, Nørreris, Nørremarken, Vie, Nr. Borup og Sdr. Borup. I vores vandforsyningsområde er fortsat en del ejendomme, som har deres egen brønd eller boring. Ejerne af disse boringer og brønde skal selv sørge for at få testet deres drikkevand, som normalt heller ikke har vandrensning.
Udgifter til prøvetagning og analyse, samt bekymring for, om ens drikkevand nu også lever op til god drikkevandskvalitet, er man forskånet for, når man er forbruger i et almennyttigt vandværk som Låstrup - Nr. Rind Vandværk. 
Der er plads til flere forbrugere, så kontakt bestyrelsen, hvis der er ønske om at blive tilsluttet vandværket.


Donation af brugte vandpumper til Ukraine

Krigen i Ukraine sætter sig spor mange steder i samfundet. Nu også i Låstrup-Nr.Rind Vandværk. Mange dele af den østlige del af Ukraine er blevet ødelagt i krigen, og derfor efterspørges materiel til erstatning for ødelagte dele af infrastrukturen og dele til genopbygning af landet. Danske Vandværker har derfor henvendt sig til de danske vandværker for at spørge, om der i vandværkerne findes materiel, der vil kunne bruges i en sådan proces. Låstrup-Nr.Rind Vandværk fik for nogen tid siden nye rentvandspumper i forbindelse med overgang til et nyt styresystem. De gamle pumper fejlede ikke noget, men de kunne ikke bruges sammen med den nye styring. Derfor har vandværket 3 stk. 16 m3/h. Grundfos vandpumper, som ikke længere kan bruges lokalt. Pumperne er ikke teknologisk opdaterede til den infrastruktur, som vi har i Danmark, så de repræsenterer ikke nogen værdi her. Derfor har bestyrelsen i vandværket besluttet at donere de 3 vandpumper til Ukraine, hvor de formentlig i en periode vil kunne bruges til erstatning for ødelagte pumper der. Vi ønsker de 3 pumper en god fremtid i Ukraine og håber det bedste for ukrainerne.
Name: Brugte pumper - cr pumpe 3stk (002).jpg.


Torsdag den 24. februar holdt Låstrup-Nr.Rind Vandværk ordinær generalforsamling på Kulturcenter Værestedet i Låstrup. Her takkede formand Jens Ole Jensen og sekretær Peter Lund af efter tilsammen 91 års erfaring i vandværket. Til bestyrelsen blev valgt Henrik Lauritzen og Morten Nielsen. Se referat fra generalforsamlingen via linket herover.


Se den gode artikke om afgående formand Jens Ole Skovgaard Jensen og afgående sekretær Peter Lund fra Låstrup-Nr.Rind Vandværk i Ugeavisen.


DR1 kører i øjeblikket en udsendelsesrække om gift i vandboringer. Det har bekymret mange landet rundt, men her i Låstrup-Nr.Rind er der ikke i øjeblikket grund til bekymring.


Drikkevand Styrelsen for Patientsikkerhed vurderer at risikoen for, at den danske drikkevandsforsyning kan være kilde til smittespredning af Corona virus er minimal, hvis de alment […]


Som udgangspunkt er det muligt at få eftergivet vandspild. Der er dog flere betingelser, der skal være opfyldt. Lækagen skal være sket i en privat […]


Vandværkerne skal informerer forbrugerne om de nye klageregler, der træder i kraft 1. oktober 2015. Forbrugerne kan indbringe klager vedrørende tvister med vandforsyningen for. Konkurrence- […]


Alle vandmålere er nu blevet skiftet med model MULTICAL 21, som er en elektronisk vandmåler uden bevægelige dele. Måleren kræver ikke vedligehold og kan fjernaflæses af vandværket [...]


På grund af at der sidste år var mange frostsprængte vandmålere, skal der herved gøres opmærksom på, at det er ejeren, der er erstatnings-pligtig for […]


Begrænset funktionalitet


Dette element kræver accept af cookies

Viden om vand
Her finder du almen info om vand i Danmark:

Kontakt os

Låstrup - Nr. Rind Vandværk
Nørremarkvej 12 B, 8832 Skals
E-mail: lnvand@live.dk
Mobil 20 11 30 32
Created by Dvn.dk - Powered by Svift.net